Rezept-Details

ID 51689 Erstel­lungs­da­tum 30.6.2024
P*go g´spritzt
Spe­cial­ty IPA - New Eng­land IPA - NEIPA
Autor Ben­jiP (ver­öf­fent­licht)
 
Aus­schlag­vo­lu­men 100 l
Stamm­wür­ze 15 °P
Rest­ex­trakt 3 °P
Alko­hol 6.6 %vol
Far­be 8 EBC
 
Bit­te­re 22.2 IBU (mild, Ibu:Stw 1.5:1)
Aro­ma 43.8 mg/l (ultra stark)
 
Typ Mai­sche
Aus­beu­te­fak­tor 65 %
Haupt­guss 72 l
Nach­guss 57.5 l

Schüttung

Name Men­ge Anteil Far­be
Pils­ner Malz 18000 g 75 % 4 EBC
Wei­zen­malz hell 3500 g 14.6 % 4 EBC
Hafer­flo­cken 1500 g 6.3 % 2 EBC
IREKS Kara­mell Birke 1000 g 4.2 % 13 EBC

Maische

Maisch­ver­lauf
Kom­men­tar zum Maischverfahren
paar Hand­voll Resis­pel­zen sind zu emp­feh­len Rast bei 72°C falls noch nicht Jodnormal

Hopfen

Men­ge Name Form Alpha­säu­re Nut­zung Zeit Bit­te­re
60 g Hal­ler­tau­er Taurus Pel­lets 15.6 % Kochen 60 min 22.2 IBU
250 g Citra Pel­lets 12.8 % Whirl­pool 80°C 0 min IBU
250 g Ida­ho 7 Pel­lets 11.8 % Whirl­pool 80°C 0 min IBU
250 g El Dora­do Pel­lets 12.8 % Whirl­pool 80°C 0 min IBU
250 g El Dora­do Pel­lets 12.8 % Stop­fen 3 d IBU
250 g Ida­ho 7 Pel­lets 11.8 % Stop­fen 3 d IBU
Kom­men­tar zur Hopfung
Whirl­pool 30 min
Kochen
Gesamt-Koch­zeit 70 min
Koch­vo­lu­men 112.7 l

Gärung

Men­ge Name Ver­gä­rungs­grad Tem­pe­ra­tur
50 g Lal­B­rew Voss Kveik 80 % 30 °C
Kom­men­tar zur Gärung
unter Druck vergären!
Kar­bo­ni­sie­rung
CO2-Gehalt 5 g/l
Kar­bo­ni­sie­rungs­me­tho­de Zucker