Malze

IDNameAli­asFar­beExtrakt­po­ten­ti­alTyp
IDNameAli­asFar­beExtrakt­po­ten­ti­alTyp