Rezept-Details

ID 50688 Erstel­lungs­da­tum 8.4.2024
Era­clea Pilsner
Inter­na­tio­na­les hel­les Lagerbier
Beschrei­bung Ita­li­an Pilsner
Autor yvesz@gmx.ch (ver­öf­fent­licht)
 
Aus­schlag­vo­lu­men 40 l
Stamm­wür­ze 12.1 °P
Rest­ex­trakt 12.1 °P
Alko­hol 0 %vol
Far­be 10 EBC
 
Bit­te­re IBU (, Ibu:Stw :1)
Aro­ma mg/l ()
 
Typ Mai­sche
Aus­beu­te­fak­tor 65 %
Haupt­guss 23.9 l
Nach­guss 28.7 l

Schüttung

Name Men­ge Anteil Far­be
Pils­ner Malz 7150 g 89.9 % 4 EBC
Kara­mell­malz Hell 800 g 10.1 % 25 EBC

Maische

Maisch­ver­lauf

Hopfen

Men­ge Name Form Alpha­säu­re Nut­zung Zeit Bit­te­re
Kochen
Gesamt-Koch­zeit 90 min
Koch­vo­lu­men 47 l

Gärung

Men­ge Name Ver­gä­rungs­grad Tem­pe­ra­tur
Kar­bo­ni­sie­rung
CO2-Gehalt 5 g/l
Kar­bo­ni­sie­rungs­me­tho­de Zucker