Rezept-Details

ID 45943 Erstel­lungs­da­tum 5.8.2023
Dag’s Pils MINI
Deut­sches Pilsner
Beschrei­bung Nor­disch frisch
Autor Dublin­dag (ver­öf­fent­licht)
 
Aus­schlag­vo­lu­men 45 l
Stamm­wür­ze 13.4 °P
Rest­ex­trakt 3.3 °P
Alko­hol 5.5 %vol
Far­be 7 EBC
 
Bit­te­re 39 IBU (herb, Ibu:Stw 2.9:1)
Aro­ma 3.1 mg/l (mäßig)
 
Typ Mai­sche
Aus­beu­te­fak­tor 80 %
Haupt­guss 24 l
Nach­guss 30.7 l
Kom­men­tar
Jever typ

Schüttung

Name Men­ge Anteil Far­be
Pils­ner Malz 7500 g 93.8 % 4 EBC
Sau­er­malz 500 g 6.3 % 5 EBC

Maische

Maisch­ver­lauf

Hopfen

Men­ge Name Form Alpha­säu­re Nut­zung Zeit Bit­te­re
100 g Hal­ler­tau­er Tradition Pel­lets 6.1 % Kochen 65 min 34 IBU
100 g Tett­nan­ger Pel­lets 4 % Kochen 1 min 5 IBU
Kochen
Gesamt-Koch­zeit 70 min
Koch­vo­lu­men 51.8 l

Gärung

Men­ge Name Ver­gä­rungs­grad Tem­pe­ra­tur
33 g Fer­men­tis Safla­ger W-34/70 75.5 % 12 °C
Kar­bo­ni­sie­rung
CO2-Gehalt 4.3 g/l
Kar­bo­ni­sie­rungs­me­tho­de