Rezept-Details

ID 28617 Erstel­lungs­da­tum 11.9.2020
Green Magnum
Deut­sches Pils
Beschrei­bung Grün­hop­fen­pils
Autor Max­Mas­sa­ker (ver­öf­fent­licht)
 
Aus­schlag­vo­lu­men 500 l
Stamm­wür­ze 11.8 °P
Rest­ex­trakt 2.9 °P
Alko­hol 4.8 %vol
Far­be 9 EBC
 
Bit­te­re 28.3 IBU (aus­ge­wo­gen, Ibu:Stw 2.4:1)
Aro­ma 8.1 mg/l (stark)
 
Typ Mai­sche
Aus­beu­te­fak­tor 69 %
Haupt­guss 315 l
Nach­guss 307.3 l

Schüttung

Name Men­ge Anteil Far­be
Pils­ner Malz 65000 g 72.2 % 4 EBC
Sauer­malz 5000 g 5.6 % 5 EBC
IREKS Kara­mell Ahorn 5000 g 5.6 % 4 EBC
Münch­ner Malz Typ I 15000 g 16.7 % 15 EBC

Maische

Maisch­ver­lauf

Hopfen

Men­ge Name Form Alpha­säu­re Nut­zung Zeit Bit­te­re
100 g Hal­lertau­er Magnum Pel­lets 13.5 % Kochen 70 min 7.4 IBU
300 g Hal­lertau­er Magnum Dol­den 13.5 % Kochen 15 min 13.3 IBU
300 g Hal­lertau­er Magnum Pel­lets 13.5 % Whirl­pool 0 min 7.6 IBU
500 g Hal­lertau­er Magnum Pel­lets 13.5 % Whirl­pool 80°C 0 min 0 IBU
Kochen
Gesamt-Koch­zeit 70 min
Koch­vo­lu­men 559.3 l

Gärung

Men­ge Name Ver­gä­rungs­grad Tem­pe­ra­tur
Kar­bo­ni­sie­rung
CO2-Gehalt 5 g/l
Kar­bo­ni­sie­rungs­me­tho­de Grün schlau­chen