Rezept-Details

ID 27099 Erstel­lungs­da­tum 25.6.2020
Pils
Deut­sches Pils
Beschrei­bung Ele­gan­tes Pils
Autor Bier­glueck (ver­öf­fent­licht)
 
Stamm­wür­ze 12.9 °P
Rest­ex­trakt 3.2 °P
Alko­hol 5.3 %vol
Far­be 9 EBC
 
Bit­te­re 48.2 IBU (sehr herb, Ibu:Stw 4:1)
Aro­ma 2.1 mg/l (gering)
 
Typ Mai­sche
Aus­beu­te­fak­tor 70 %
Aus­schlag­vo­lu­men 22 l
Haupt­guss 15.5 l
Nach­guss 13.6 l

Schüttung

Name Men­ge Anteil Far­be
Pils­ner Malz 4200 g 95 % 4 EBC
Kara­mell­malz Hell 220 g 5 % 25 EBC

Maische

Maisch­ver­lauf

Hopfen

Men­ge Name Form Alpha­säu­re Nut­zung Zeit Bit­te­re
100 g Tett­nan­ger Pel­lets 3.4 % Kochen 75 min 40.8 IBU
12 g Per­le Pel­lets 5.4 % Kochen 5 min 3.6 IBU
12.5 g Lemon­d­rop Pel­lets 5.3 % Kochen 5 min 3.7 IBU
Kochen
Gesamt-Koch­zeit 80 min
Koch­vo­lu­men 25.9 l

Gärung

Men­ge Name Ver­gä­rungs­grad Tem­pe­ra­tur
12 g Goz­da­wa Czech Pils­ner 18 75 % 18 °C
Kar­bo­ni­sie­rung
CO2-Gehalt 5 g/l
Kar­bo­ni­sie­rungs­me­tho­de Spei­se